Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   การให้บริการ
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   การปฏิบัติงาน
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ทรัพยาการบุคคล
   งานกิจการสภา
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 138) ธ.ค.
ราคากลาง จ้างเหมาอาหารกลางวันจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านป่ามะพร้าว (ดู : 158) ธ.ค.
ราคากลาง ราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา (ดู : 121) ธ.ค.
ราคากลาง จ้างเหมาเวรยาม (ดู : 162) ธ.ค.
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ (ดู : 161) ธ.ค.
จัดเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการประจำ (ดู : 203) ธ.ค.
ราคากลาง จัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเมือง (ดู : 167) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 179) ธ.ค.
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60 (ดู : 207) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 225) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ดู : 244) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 277) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ณ วันที่ 16 พ.ย. 2559 (ดู : 220) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ม.1 บ้านข่าลิง ณ วันที่ 16 พ.ย. 2559 (ดู : 217) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายกั้นน้ำ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2559 (ดู : 202) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาสในตำบลพิเทน ณ วันที่ 20 ก.ย. 2559 (ดู : 204) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเวรยาม ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 180) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 185) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดเช่ารถประจำตำแหน่งข้าราชการประจำ(ปลัด อบต.) ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 190) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร(นายก อบต.) ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 187) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านควน – บาเดาะมาตี ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 279) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.6 ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 258) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาบาโง – โต๊ะญีนี ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 261) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 510) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ วันที่ 11 ก.ย. 58 (ดู : 323) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารบรรเทาสาธารณะภัย ณ วันที่ 10 ก.ย.58 (ดู : 298) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม (ดู : 313) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ดู : 358) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ณ วันที่ 21 ต.ค. 2557 ( ตามประกาศ คตง.) (ดู : 327) ธ.ค.
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 220) ธ.ค.
ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 208) ธ.ค.
ประกาศ เชิญเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 212) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 370) ธ.ค.
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 325) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 281) ธ.ค.
ราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด POST TOP (ดู : 370) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs