Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   การให้บริการ
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   การปฏิบัติงาน
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ทรัพยาการบุคคล
   งานกิจการสภา
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 163 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

1.จัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเมือง(นายก อบต.)     ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

2.จัดเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการประจำ (ปลัด อบต.)   ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

3.จ้างเหมาเวรยาม   ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

4.จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ    ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

5.โครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาสในตำบลพิเทน   ณ  วันที่ 20 ก.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

6.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน    ณ  วันที่ 28 ต.ค. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งฝายกั้นน้ำ    ณ  วันที่ 2 พ.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

8.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง   ณ  วันที่ 16 พ.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน   ณ  วันที่ 16 พ.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานพี่เณร   ณ  วันที่  22 มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

11.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านบาแฆะ - สวนลำใย  หมู่ที่ 5    ณ  วันที่  22 มี.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

12.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบาเดาะมาตี  หมู่ที่ 2    ณ  วันที่  22  มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

13.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข่าลิง - สวนใหญ่  หมู่ที่ 1   ณ  วันที่  22 มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

14.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน   ณ  วันที่ 8 พ.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

15.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านเกาะไทร   ณ  วันที่ 1 มิ.ย. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

16.จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบานประตูฝายกั้นน้ำ   ร  วันที่ 12 ก.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานพี่เณรระยะที่สอง   ณ  วันที่ 17 ก.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์ดหลดรายละเอียด)

18.โครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิดดารุสสาลาม  หมู่ที่ 6   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

19.โครงการปรับปรุงซ่อมแวมศาลากลางน้ำศูนย์ศิลปะชีพ   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

20.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีม  ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

21.โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขตตำบลพิเทน   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

22.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบาแฆะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโฆรง   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่ีอดาวน์โหลดรายละเอียด)

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกา - บาตูกาเยาะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

25.โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายทุ่งนา - กูแบนูวะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

26.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และประตูทางเข้าออก   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

27.โครงการซ่อมแซมกระจกบานประตูหน้าต่าง   ณ  วันที่ 15 ก.ย. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)
 

 

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs