Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 199 คน
ประกาศวันที่  25 กันยายน 2560

1.จัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเมือง(นายก อบต.)     ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

2.จัดเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการประจำ (ปลัด อบต.)   ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

3.จ้างเหมาเวรยาม   ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

4.จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ    ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

5.โครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาสในตำบลพิเทน   ณ  วันที่ 20 ก.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

6.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน    ณ  วันที่ 28 ต.ค. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งฝายกั้นน้ำ    ณ  วันที่ 2 พ.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

8.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง   ณ  วันที่ 16 พ.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน   ณ  วันที่ 16 พ.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานพี่เณร   ณ  วันที่  22 มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

11.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านบาแฆะ - สวนลำใย  หมู่ที่ 5    ณ  วันที่  22 มี.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

12.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบาเดาะมาตี  หมู่ที่ 2    ณ  วันที่  22  มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

13.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข่าลิง - สวนใหญ่  หมู่ที่ 1   ณ  วันที่  22 มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

14.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน   ณ  วันที่ 8 พ.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

15.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านเกาะไทร   ณ  วันที่ 1 มิ.ย. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

16.จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบานประตูฝายกั้นน้ำ   ร  วันที่ 12 ก.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานพี่เณรระยะที่สอง   ณ  วันที่ 17 ก.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์ดหลดรายละเอียด)

18.โครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิดดารุสสาลาม  หมู่ที่ 6   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

19.โครงการปรับปรุงซ่อมแวมศาลากลางน้ำศูนย์ศิลปะชีพ   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

20.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีม  ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

21.โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขตตำบลพิเทน   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

22.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบาแฆะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโฆรง   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่ีอดาวน์โหลดรายละเอียด)

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกา - บาตูกาเยาะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

25.โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายทุ่งนา - กูแบนูวะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

26.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และประตูทางเข้าออก   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

27.โครงการซ่อมแซมกระจกบานประตูหน้าต่าง   ณ  วันที่ 15 ก.ย. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)
 

 

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs