Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   การให้บริการ
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   การปฏิบัติงาน
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ทรัพยาการบุคคล
   งานกิจการสภา
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 146 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบาแฆะ - เขายีโด๊ะ     ณ  วันที่ 12 มี.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

2.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิดอัตตักวา     ณ  วันที่ 10 เม.ย. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

3.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะญีนี     ณ  วันที่ 10 เม.ย. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

4.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลาแล - บ้านโต๊ะชูด     ณ  วันที่ 10 เม.ย. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

5.โครงการเทคอนกรีตซ่อมหลุมถนน สายตือเบาะ     ณ  วันที่ 15 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข่าลิง - สวนใหญ่     ณ  วันที่ 15 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาเดาะมาตี     ณ  วันที่ 15 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเะอียด)

8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโฆรง     ณ  วันที่ 15 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

9.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก     ณ  วันที่ 15 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

10.โครงการก่อสร้างรั้วสุสานพี่เณร     ณ  วันที่ 15 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

11.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลาแล - กูโบร์บาตูกาเยาะ     ณ  วันที่ 22 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกูโบร์ดารุลมูฮายีรีน     ณ  วันที่ 28 พ.ค. 61     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs